Telefon:
(+48) 508 - 478 - 189
Adres:
Ul. Wilanowska 35
05-500 Józefosław
E-mail:
dorota.waga@slonecznatoskania.pl
Toskania
Słoneczna Toskania

Polityka Prywatności

1. Wprowadzenie

1.1. Niniejszy dokument stanowi opis Polityki prywatności marki Słoneczna Toskania, której właścicielem jest Dorota Waga z siedzibą w Józefosławiu, ul. Wilanowska 35, NIP 1230326496, dorota.waga@slonecznatoskania.pl.

Celem Polityki prywatności jest określenie zasad, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników serwisu internetowego  administrowanego  przez markę Słoneczna Toskania https://SlonecznaToskania.pl, mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, Google+), w tym Klientów marki Słoneczna Toskania, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych.

1.2 Podstawa Prawna

 Podstawę prawną Polityki prywatności stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a także Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000). Niniejsza Polityka prywatności stanowi realizację art. 12 i 13 Rozporządzenia. 

1.3 Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na stronę serwisów internetowych i mediów społecznościowych marki Słoneczna Toskania lub korzystając z nich i przekazując  jakiekolwiek dane osobowe za pośrednictwem tych stron, a także drogą telefoniczną, mailową, użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki prywatności.

2. Administrator Danych Osobowych

Dorota Waga, właściciel marki Słoneczna Toskania,  jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez użytkowników serwisu internetowego i mediów społecznościowych marki Słoneczna Toskania, w tym przez Klientów. Pozyskiwanie danych osobowych może odbywać się w następujący sposób:

– bezpośrednio (np. telefonicznie, osobiście),

– pośrednio, czyli mailowo lub przez Internet (np. poprzez subskrypcję newslettera).

Serwis www.slonecznatoskania.pl gromadzi informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików „cookies” (polityka cookies).

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dorota Waga, właściciel marki Słoneczna Toskania przetwarza dane osobowe zgodnie z profilem działalności, wyłącznie we wskazanych poniżej celach.

3.1. W celu zawarcia i realizacji  umowy o świadczenie usług przetwarzane są dane osobowe jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu, adres e-mail, numer karty kredytowej, numer i seria paszportu, data wystawienia i data ważności lub numer i seria dowodu osobistego, data wystawienia i data ważności, organ wydający dokument, obywatelstwo.

3.2. W celu kontaktu telefonicznego i mailowego w sprawach związanych z zawarciem i realizacją umowy o świadczenie usług przetwarzane są takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres -email.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeśli są one niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do wykonania umowy. Podanie wymienionych danych osobowych, jest niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania danych osobowych.

3.3. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat), przetwarzane są takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, firma, adres zamieszkania lub adres siedziby, numer NIP.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa. Podanie wymienionych danych osobowych, jak i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania danych osobowych.

3.4. W przypadku organizacji wyjazdu w celu osobistej inspekcji nieruchomości położonych za granicą Polski, w celu przekazania danych osobowych Klienta firmie ubezpieczeniowej na potrzeby wykupienia pakietu ubezpieczenia podróżnego przetwarzane są, oprócz informacji o destynacji wyjazdu i o czasie jego trwania, następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania.

Zgodnie z art. 42 ust. 7 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 ze zmianami), na organizatorze turystyki organizującym imprezy turystyczne za granicą spoczywa obowiązek zawarcia na rzecz osób uczestniczących w tych imprezach umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. W związku z powyższym, podstawą prawną przetwarzania wymienionych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa. Podanie wymienionych danych osobowych, jak i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania danych osobowych.

3.5. W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzane są takie dane jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer konta bankowego (jeżeli następuje zwrot pieniędzy).

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeśli są one niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do wykonania umowy. Podanie wymienionych danych osobowych, jak i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania danych osobowych.

3.6. W celu dochodzenia roszczeń wynikających z umowy przetwarzane są takie dane jak: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych, jeśli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes. Podanie wymienionych danych osobowych, jak i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania celu przetwarzania danych osobowych.

3.7. W celu komunikacji marketingowej i przesyłania zamówionego newslettera, przetwarzany jest adres e-mail.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Podanie danych osobowych, jak i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia realizację komunikacji marketingowej i otrzymywanie newslettera.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie odrębnej zgody na zamieszczenie komentarza lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

3.8. W celu przekazania Partnerom lub Podwykonawcom marki Słoneczna Toskania, której właścicielem jest Dorota Waga, zgłoszonych przez Klientów potrzeb szczególnych, które mogą być zakwalifikowane jako dane szczególnych kategorii, Słoneczna Toskania dokonuje przekazania takich danych Partnerom lub Podwykonawcom na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w oparciu o art. 9 ust. 2 Rozporządzenia.

3.9. W związku z realizacją umowy o świadczenie usług Słoneczna Toskania przetwarza wizerunek Klientów w formie zdjęć  (fotorelacji), a także relacji filmowych, które publikowane są w serwisie internetowym oraz w mediach społecznościowych administrowanych przez właściciela marki Słoneczna Toskania.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, który pozwala na przetwarzanie danych osobowych na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku jest dobrowolne, a brak zgody wiąże się z nierozpowszechnianiem wizerunku przez administratora danych osobowych.

4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych powierzonych przez administratora danych osobowych są następujące podmioty, którym przekazywane są dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o świadczenie usług zawartych z marką Słoneczna Toskania, której właścicielem jest Dorota Waga:

– Osoby upoważnione przez właściciela marki Słoneczna Toskania (np. pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy, partnerzy  );

– Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu marki Słoneczna Toskania i jej właściciela, Dorotę Waga, (np. biuro rachunkowe, dostawcy usług technicznych, dostawcy usług hostingowych).

5. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane będą przechowywane/przetwarzane:

– jeśli dane dotyczą zawartej z marką Słoneczna Toskania, której właścicielem jest Dorota Waga, umowy o świadczenie usług, nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (10 lat od wykonania umowy),

– jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy (np. newsletter) do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

6. Uprawnienia podmiotów danych

Marka Słoneczna Toskania, której właścicielem jest Dorota Waga, respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych,

– sprostowania danych osobowych,

– usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

– przenoszenia danych osobowych;

Marka Słoneczna Toskania, której właścicielem jest Dorota Waga, informuje, że nie ma obowiązku usunięcia danych (czyli realizacji „prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:

– korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,

– wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

– celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,

– do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.   

Zamiar wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych można realizować  poprzez jeden z poniższych sposobów:

– wysłanie maila bezpośrednio do właściciela marki Słoneczna Toskania, Doroty Waga na adres: dorota.waga@tripyou.pl

– kliknięcie w link w wiadomości e-mail dołączony na końcu newslettera, które będzie oznaczało rezygnację z subskrypcji newslettera.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Marka Słoneczna Toskania, której właścicielem jest Dorota Waga, nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

8. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

Marka Słoneczna Toskania, której właścicielem jest Dorota Waga, zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem danych przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem danych osobowych niezgodnym z przepisami Rozporządzenia.

Marka Słoneczna Toskania, której właścicielem jest Dorota Waga, podejmuje w celu zabezpieczenia danych osobowych Klientów środki techniczne i organizacyjne spełniające wymogi Rozporządzenia, w szczególności środki wymienione w art. 24 oraz 32 Rozporządzenia, zapewniające poufność, integralność i dostępność usług przetwarzania Państwa danych osobowych.

9. Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że prawa osoby fizycznej wynikające z przepisów prawa i niniejszej Polityki prywatności są naruszane, przysługuje jej prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

10. Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności Klienci i użytkownicy serwisu internetowego i mediów społecznościowych zostaną bezzwłocznie poinformowani drogą e-mailową.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 20.09.2022 r.

Bądź za bieżąco

Zapisz się na Newsletter

Spełnij swoje marzenie

Porozmawiajmy o Twoim domu w Toskanii.